Författare: Herman


 • Lungmedicin

  Utredningar Kronisk torrhosta (> 2 månader) Anamnes Dyspné Hemoptys B-symtom TBC-exponering Differentialdiagnoser Malignitet (cancer) TBC Autoimmunitet Sarkoidos Hyperreaktivitet Astma KOL IPF Pneumokonios Läkemedelsbiverkning Allergisk rinit Handläggning Spirometri + Rtg. pulm […]

 • Kardiologi

  Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom Ålder Manligt kön Hypertoni Hyperkolesterolemi Röker Diabetes Källa: Stroke-seminarie Marfans syndrom Ärftlig bindvävssjukdom Lång, smal individ med oproportioneligt långa extremiteter inkl. fingrar och tår. Komplikationer av Marfans […]

 • Njurmedicin

  Utredningar Nyupptäckt njursvikt Ex. någon kommer in med 300 i krea. Checklista [ ] Akut eller kronisk njursvikt? [ ] Kissar patienten? [ ] Vätskestatus? [ ] Blodtryck? [ ] […]

 • Endokrinologi

  Utredningar Hyperkalcemi Kalcium tot. stegrat Ca-jon stegrat ⇒ PTH-värde PTH högt Primär HPT (50%) sporadisk eller associerat till MEN-1/MEN-2A Tertiär HPT (njursvikt) BFHH Litium Paratyreoideacancer Paraneoplasi → PTH PTH lågt […]

 • Gastroenterlogi

  Alarmsymtom tarmsjukdom – talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårigheter (tumör esofagus, GERD → peptiska strukturer) Hög […]

 • Hematologi

  Aplastisk anemi Orsaker Strålnings- eller cytostatikabehandling Diagnostik Pancytopeni Trombocytopeni Blödningsbenägenhet Purpura Hematom Echymoser Petekier Gingivit Näsblod (Epistaxis) Koagulationsstatus TPK PK APTT Fibrinogen (D-dimer) Anemi IV blod Intravenös blodtillförsel vid Hb […]

 • Akutmedicin och neurologi

  Utredningar Akut huvudvärk OPQRST Rutinnervstatus Red flags, varningstecken för sekundära (farliga) huvudvärksorsaker plötsligt påkommen och intensiv (subarach) ”är detta den första huvudvärken och den värsta huvudvärken du någonsin upplevt?” debut […]

 • Anki-kort till Internmedicinska blocket (T6)

  Hej bästa läkarstudenter! De här korten har skapats med svett och tårar, men framförallt med glädje och lustfyllt lärande. Att skapa anki-kort, framförallt utifrån extenta-frågor, är enligt mig det absolut […]

 • Tips till Termin 6

  Resurser Hypocampus.se Internetmedicin.se UpToDate.com Registrera konto på sjukhuset med Region Skånes nätverk, sen kan du använda sidan när du är inloggad var som helst. Logga in minst var 90:e dag […]

 • Vaccin

  Barnvaccinationsprogrammet rotavirusinfektion difteri stelkramp (tetani) kikhosta polio Haemophilus influenzae typ b (HIb) högpatogena pneumokocker (alltså inte alla serotyper) mässling, påssjuka & röda hund (MPR) humant papillomvirus (HPV) Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom […]

 • Lungfunktion (Spirometri)

  Baseras på Per Wollmers föreläsning på läkarprogrammet i Lund för termin 5, HT20 Begrepp Z-score – visar hur mycket pat. provsvar avviker från förväntat (Standardvärde) värde på under -2 eller […]

 • Hud- och mjukdelsinfektioner

  Länk till anteckningar i Notion Nekrotiserande fasciit Vanligaste agens: Streptococcus pyogenes (GAS) Staphylococcus aureus Clostridium perfringens Rosfeber GAS Symtom Tydligt avgränsad inflammation i huden med successiv utbredning ytlig vanligtvis benet […]

 • Exotiska virus

  Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Exotiska virus (S. Schwartz). 1. RNA virus Flesta är Arbovirus (sprids via myggor, fästingar). Flavi, Toga eller Bunyafamiljerna av virus vanligaste (samtliga […]

 • Opportunistiska infektioner

  Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Opportunistiska infektioner (K. Riesbeck). Mikrob som vanligtvis hanteras av värdens immunförsvar men kan orsaka sjukdom när tillfälle ges, ex. vid immunsuppression. Proteser […]

 • Antiviral behandling

  Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Antiviral terapi (S. Schwartz). 1. Ospecifika antiviraler Interferon Viralt dsRNA → värdcell exocyterar IFN ⇒ närliggande celler går in i ’antiviralt tillstånd’: […]

 • HIV (human immunodeficiency virus)

  1. HIV HIV är ett retrovirus. Ett annat retrovirus är HTLV (Humant T-lymfotropt virus) som kan orsaka leukemi (ATL). Infekterar främst CD4+ T-celler Två positivt strängade RNA-molekyler Epidemiologi Globalt ca. […]

 • Tuberkulos (TB, TBC)

  Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Tuberkulos (E. Sturegård). 1. Allmänt mykobakterier Tuberkulos (TBC/TB) orsakar flest infektiösa dödsfall per år i världen Antibiotikaresistens ökar hos Mtb Mykobakterier generellt […]

 • Hepatit

  Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Hepatitvirus (Gülşen Özkaya Şahin). Alla hepatitvirus är ANMÄLNINGSPLIKTIGA! Enterala hepatitvirus (fekal-oral smitta): A & E ⇒ akut infek. Parenterala (blodsmitta): B & […]

 • Helicobacter pylori

  MALT-lymfom orsakat av H. pylori kan botas genom eradikering av bakterien – enda cancern som kan botas med antibiotika! Virulensfaktorer ureas alfa-karbon-anhydras (syra-inhibitoriska proteiner) Adhesiner (BabA, SabA) Flageller LPS VacA […]

 • Spiroketer (Borrelia & Syfilis)

  Fästingburna infektioner Borrelia afzelii & garinii (EU), burgdorferi (US) → borrelios (lyme disease) recurrentis → återfallsfeber (huslusen) Det tar minst 1 dygn för Borreliabakterien att överföras till blodet från fästingen. […]

 • Graviditets- och spädbarnsrelaterade infektioner

  Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Infektioner graviditet o spädbarn (B. Böttiger, E. Sturegård). 1. Infektioner under graviditet och hos spädbarn Gravida Infektioner bör undvikas under graviditet! Gravida […]

 • CNS-infektioner

  Länkar till anteckningar i Notion: Bakteriella, Virala Baseras på föreläsningarna CNS virala (S. Schwartz) och CNS bakteriella (K. Riesbeck). Virusinfektioner är vanligast i CNS 1. Meningit Akut (bakteriell) meningit Totalt […]

 • Luftvägsinfektioner

  Länkar till anteckningar i Notion: Bakteriella, Virala Baseras på föreläsningarna Lunginfektioner, viroser (S. Schwartz) och Luftvägsinfektioner bakteriella (K. Riesbeck). Vanligaste virus Rhino (RNA) Corona (RNA) Adeno (DNA) Pneumokock-pneumoni → snabbt […]

 • Gastroenteriter (tarminfektioner)

  Länk till anteckningar i Notion: Bakteriella och Virala Baseras på föreläsningarna Mag-tarminfektioner (S. Karlsson Söbirk) och Virala gastroenteriter (S. Schwartz), inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund HT20. Bakteriell: 1. […]

 • Svampinfektioner

  Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Svampinfektioner av Karl Oldberg, inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 9/9-20. 1. Vad är svamp Eukaryota Aeroba Strukturer (de två som […]

 • STI

  Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Sexuellt överförda infektioner av Ylva Lindroth, inför termin 5 på läkarprogrammet Lund 9/9-20. Klamydia vanligaste De könssjukdomar som ingår i smittskyddslagen är […]

 • UVI (urinvägsinfektion, cystit)

  Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen UVI av Kristian Riesbeck, inför läkarstudenter T5 9/9-20. Nedre UVI symtom trängningar sveda vid miktion illaluktande urin ibland: smärta i flank (dunköm) […]

 • Farmakologi introduktion

  1. Farmakodynamik Slutsatser Få receptorer är ’äkta receptorer’, de flesta är enzym som interagerar Konc.↔effekt Hög affinitet innebär inte stor effekt, ex. ifall lm är partiell agonist eller antagonist På […]

 • Antibiotikas grunder

  Baseras på föreläsning av infektionsläkare Johan Tham inför läkarstudenter på termin 5 i Lund 7/10-20. 1. Antibiotika Selektionstryck – antibiotikabehandling dödar de som inte är resistenta, de få som är […]

 • Stafylokocker och streptokocker

  Baseras på föreläsning av Anders Håkansson inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 2/10-20. 1. Allmänt Bakteriemi – bakterier i blodet Sepsis – överdrivet immunsvar i blodet som är skadligt […]

 • Malaria och Babesia

  https://www.notion.so/Malaria-och-Babesia-798003e61d224eedaa3dd4f89ab52ca7 Baseras på föreläsning av Kristina Persson, forskare på Malaria och Babesia, inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 1/10-20. Dessa båda är parasiter, de finns i blodet Malaria ”Viktig […]

 • Parasiter

  https://www.notion.so/Parasiter-d1398bfba1304d428484ade7c7193dac Bilder på ägg finns i Anki-kort samt i länken ovan. 0. Sammanfattning ”Det viktigaste med parasiter är att komma ihåg att de finns!” 1. Allmänt parasiter Definition av parasit […]

 • Grundläggande bakteriologi

  https://www.notion.so/Grundl-ggande-bakteriologi-34a9e207a22c48b3912b58034dd8c5c4 Bra introduktion till bakteriologi och infektion. Kom ihåg: detta är en översikt, du ska inte kunna alla bakterierna redan första veckan. Herman 1. Bakterier, allmänt och vilka Introduktion Bakterie […]

 • Grundläggande virologi

  https://www.notion.so/Grundl-ggande-virologi-4e366882b3a046a29071059e70e25be9 Vad är ett virus? Nanometer stora, kan inte ses i mikroskop. Virionen – viruspartikeln Virom – virusets genom Komponenter Genom (RNA eller DNA) Kapsid helikal eller ikosahidral virala proteiner […]

 • Cystisk fibros

  Främst Pseudomonas men barn drabbas oftare av S. aureus och även en del H. influenzae.

 • Bild- och funktionsdiagnostik

  Nuklearmedicin Gammakamera Scintigrafi (2D) Indikationer Skelettmetastaser från prostatacancer Lymfkörtelspridning av cancer Lungemboli (ventilation & perfusion) By RadsWiki – RadsWiki, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3419565 Kontraindikationer Barn, gravida & ammande SPECT (3D) […]

 • Tips till T5

  Klinisk förberedelse (mikrobiologi) Vi kan rekommendera kursboken Medicinsk mikrobiologi och immunologi från Studentlitteratur (2015). Den är skriven på svenska och är mycket lättläst. Man behöver inte läsa allt, men den […]

 • Hjärt- och kärlinfektioner

  Endokardit Vanligaste agens är bakterier såsom: S. aureus Viridansstreptokocker Enterokocker Källa: https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/endokardit-infektios/ Perikardit och myokardit Vanligaste agens är virus såsom: Enterovirus (Coxsackie A & B, echovirus) Adenovirus Influensavirus Källa: Medicinsk […]

 • Vad jag tar med mig från 2020

  En lärdom jag tar med mig från 2020 är att det blir bättre. På en vecka kan saker gå från att kännas magiskt till att du stirrar ner i en […]

 • Hur jag vågade ta plats

  Du överskattar hur mycket andra lägger märke till dig. Detta gäller extra mycket när fokus är delat mellan flera saker, exempelvis när du sitter på en föreläsning och dina kursare […]

 • Hudpatologi

  Centralt innehåll Ingår ej i PBL (men ska läsas på): Hudsjukdomar Erytema Multiforme Psoriasis Lichen Planus Lichen Simplex Chronicus Pemphigis Dermatitis Herpetiformis Hudtumörer malignt melanom skivepitel basalcells Relevant material Robbins […]

 • Hur behåller du studiemotivationen?

  Ambitionen vid terminsstart skiner blank med nypolerade målsättningar. Du siktar på bättre betyg än förr och att över lag må bättre än vad du gjorde förra terminen, kanske är du […]

 • Laboratoriemedicin

  För tentan ska du kunna beräkna, och förstå betydelsen av saker som specificitet sensitivitet positivt predikativt värde negativt predikativt värde odds-ratio kritisk skillnad Veta innebörden av handlingsgräns/beslutsgräns ROC-plot Laboratoriemedicin gås […]

 • Studielampan – Bättre fokus med betingning

  Som studenter vill vi alla lära oss och klara våra examinationer. För att göra detta krävs många timmar av studier. Många av oss finner det svåraste vara att sätta igång, […]

 • Bli vän med din kursbok

  Slipp huvudvärken, komma-igång-ångesten och ineffektiv läsning när du går igenom kurslitteratur genom att använda den beprövade metoden PQRST. När du kommer till universitetet ligger ett större fokus på kurslitteratur än […]

 • Vad är USMLE? – Läkarprogrammet i USA

  Stort prov som skrivs av alla medicinstuderande i USA och det används som underlag för ansökan till specialistutbildning. USMLE står för US–Medical Licensing Exam och är uppdelat i två prov […]

 • Kom igång med Anki

  Vill du göra studierna effektivare rekommenderar vi Anki. Anki är ett flashcard-program där korten återkommer i takt med att du glömmer dem. De kort du tycker är svårare kommer oftare […]

 • Tips till T4

  Hej! Innan du börjar läsa undrar vi om du har några tips till blivande T3:or? Skriv en kommentar eller maila oss (lundalakare@gmail.com). Att dela kunskap är att hjälpa, tack! Under […]

 • Covid-19 (SARS-CoV-2)

  Folkhälsomyndigheten om Covid-19 Aktuell lägesbild covid-19 i Skåne Osmosis om Covid-19

 • Tips till T2

  Innan du börjar läsa undrar vi om du har några tips till blivande T1:or? Skriv en kommentar eller maila oss (lundalakare@gmail.com). Tack för att du vill dela med dig :3 […]

 • Tips till T3

  Hej! Innan du börjar läsa undrar vi om du har några tips till blivande T2:or? Skriv en kommentar eller maila oss (lundalakare@gmail.com). Att dela kunskap är att hjälpa, tack! Jag […]

 • Studieteknik

  Det finns bara så många timmar på dygnet. Plugget tar tid, och det ska det få, men att plugga effektivt gör att iallafall jag känner mig mindre stressad samt har […]

 • Hjärta och luftvägar

  Amanuenshäfte till modeller

 • Essentiell Funatomi

  Minimalistisk mängd funktionell anatomi utifrån gamla tentafrågor!

 • Bålen

  Bålens anatomi, vilket till exempel inkluderar skelett, muskler, ligament och leder i bröstkorg, rygg samt bäckenet.