Njurmedicin

Utredningar

Nyupptäckt njursvikt

Ex. någon kommer in med 300 i krea.

Checklista

 • [ ] Akut eller kronisk njursvikt?
 • [ ] Kissar patienten?
 • [ ] Vätskestatus?
 • [ ] Blodtryck?
 • [ ] Avflödeshinder?
 • [ ] Läkemedel?
 • [ ] Hjärtsvikt, HRS, svår infektion?

Anamnes

 • Prerenal njursvikt (hypotoni)
  • Infektion?
  • Dehydrering?
  • Blödning?
 • Postrenal njursvikt (avflödeshinder)
  • Prostataförstoring
  • Njursten
 • Renal

Undersökningar och behandlingar

Ultraljud njurar/uretärer

Frågeställning

 • Hydronefros, avstängningstecken

Dialys

Indikation

 1. Övervätskning, där diuretika är ineffektivt
 • < 10 i GFR

Utredning inför akut dialys

 • Vätskestatus
 • Kalium
 • pH

Funktioner

 • Minska vätskeöverskott
 • Syra-basbalans, acidos
 • Elektrolytbalans, hyperkalemi

Komplikationer

 • Ökad risk för hjärtinfarkt
  • Svårtolkat TnT pga. njursvikt
   • Dynamik avgörande

AV-fistel

 • Undvik provtagning och blodtrycksmätning via fistel

Njursten

40-årig man kommer in med stark smärta i flanken som strålar mot ljumsken eller bak mot ryggen.

Orsak

 • Infektion, ureasproducerande bakterie

Diagnostik

 • Mikroskopisk hematuri
 • ’DT-njursten’

Behandling

 • Ökat vätskeintag

Avstängd Pyelit

 • Farlig komplikation av njursten
  • Njursten → tilltäppt njurbäcken → hydronefros → kolonisering (infektion) → pyelit (varig njurbäckeninfektion) → sepsis

Riskfaktorer

 • Manligt kön
 • Obese
 • IBD
 • UVI x flera

Behandling

 • Antibiotika
 • Drän
 • Bort med njursten (och andra)

Polycystisk njursjukdom (PKD)

Mutation i PKD-gen

Symtom/manifestationer

 • Levercystor
 • Pankreascystor
 • Klaffvitier
 • Intracerebrala aneurysm
 • Divertikulos, bukväggsbråck

Nefrogen systemisk skleros

 • Gadolinium (kontrastmedel) vid MR-undersökning

IgA-nefrit

Ung individ med infektion/någon dag efter infektion får plötsligt isättande värk över njurloger och blod i urinen.

Orsaker

 • Streptococc-tonsillit

Riskfaktorer

 • Ung ålder (< 30 år)

Symtom

 • Hematuri (makroskopisk), vid lättare infektioner
 • Värk över njurloger

Diagnostik

 • Proteinuri
 • Hematuri
 • Hypertoni
 • Lågt eGFR

Behandling

 • Kortison
 • ACE-hämmare
 • Omega-3

Mikroskopisk polyangit (MPA)

Riskfaktorer

 • Äldre (60+)

Granulomatös polyangit (GPA)

Patient med näsblod eller återkommande bihåleinflammation börjar få hosta och har kreatinin-stegring.

 • övre + nedre luftvägssymtom + njurpåverkan

Henoch-Schönleins purpura (IgA-vaskulit)

IgA deponeras i glomeruli (likt IgA-nefrit) och hud (purpura).

Symtom och diagnostik

 • Nefrit (hematuri + proteinuri)
 • Purpura
 • Magsmärtor, kräkningar

Akut poststreptokock glomerulonefrit (APSG)

Patient utvecklar nefritiskt syndrom 1-5 veckor efter infektion med streptokocker.

Orsaker

 • Streptokock-infektion
  • faryngit
  • hudinfektion

Symtom

 • Nefritiskt syndrom (hematuri + proteinuri)
 • Svullnad
 • Högt blodtryck
 • Huvudvärk, trötthet, illamående

Diagnostik

 • Låga nivåer C3

Njurartärstenos

 • Vanligaste sekundära anledningen till hypertoni
 • RAAS-blockad (ACE-hämmare) ger stegrat krea vid bilateral njurartärstenos
  • ACE-hämmare kontraindicerat

Diagnostik

 • MR-angiografi

Akut tubulär nekros

Efter operation där pat. förlorat mycket blod sjunker blodtrycket och kreatinin talar för grov njurskada.

Adhesions-molekyler i tubulis kapillärer uppregleras vilket minskar blodflödet och orsakar ischemi.

Orsaker

 • Prerenal njursvikt, långt gången
 • Toxicitet
 • farmaka, ex. cisplatin, olika antibiotika
 • endogent, ex. myoglobin vid rhabdomyolys, hemoglobin vid blödning, lätta kedjor vid myelom, uremi)

Interstitiell nefrit

Orsaker

 • Farmaka
  • antibiotika
   • ciprofloxacin
   • fluxoklocacillin
   • bactrim
  • NSAID
  • 5-ASA

Diagnostik

 • Eosinofiler i urinen

Behandling

 • Sätt ut läkemedel som orsakar sjukdom

Njursvikt

Prerenal njursvikt

Postrenal njursvikt

Renal njursvikt

Klassifikation av njursvikt

eGFR bedöms och njusvikt stadieindelas enligt följande nivåer:

 1. 90
 2. 60-89
 3. 30-59, vanligast
 4. 15-29
 5. < 15

Kronisk

Diagnostik

 • Hb lågt (EPO lågt)
 • Njurstorlek minskad
 • PTH stiger
 • Acidos
 • Hyperkalemi

Behandling

Akut njursvikt (AKI)

Orsaker

 • NSAID lm (interstitiell nefrit)

Diagnostik

 • Krea jättehögt (ex. 1000), kom snabbt

Labprov

 • Acidos (metabol)
 • Hyperkalemi
 • CT eller ultraljud urinvägar

Behandling

 • Mycket vätska
  • inte diuretika!
 • Sätt ut läkemedel såsom ACE-hämmare, diuretika, NSAID
 • Natriumbikarbonat vid acidos

Hepatorenalt syndrom (HRS)

Kardiorenalt syndrom

Nefrotiskt syndrom

Orsakas av en bakomliggande sjukdom. Typisk klinik med skummande urin och vattenretention samt svullna ögonlock.

Orsaker

 • Glomerulonefriter, ex. Minimal change disease (oftare barn), membranös nefropati
 • Systemsjukdomar: Diabetes, SLE, hepatiter, HIV
 • NSAID, tungmetaller

Symtom

Definitionskriterier:

 1. Massiv proteinuri > 3,5g/dygn
  1. Hypoalbuminemi
  2. Ödem
  3. Hyperlipidemi

Diagnostik

 • UL njure
 • Biopsi njure

Behandling

 • Behandla bakomliggande sjukdom
 • Symtomatisk behandling: ACE/ARB, Furix (loopdiuretika), Statiner

Komplikationer

 • VTE – DVT, LE
 • Infektionskänslighet

Gikt

Riskfaktorer

 • Alkoholism
 • Diuretikabehandling

Behandling

Akut anfall

 1. NSAID (kontraindicerat vid njursvikt)
 2. Kortison
 3. Klokicin (kontraindicerat vid njursvikt)

Underhåll

 • Allopurinol

Kontrastnefropati

Kontrast inför undersökningar kan skada njuren.

Riskfaktorer

 • Dehydrering
 • Hjärtsvikt
 • Hypoalbuminemi

Behandling/profylax

 • Vätska upp patienten inför kontrastinjektion för att skydda njurarna

Syra-basrubbningar


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *