Endokrinologi

Utredningar

Hyperkalcemi

 • Kalcium tot. stegrat
 • Ca-jon stegrat

⇒ PTH-värde

PTH högt

 • Primär HPT (50%)
  • sporadisk eller associerat till MEN-1/MEN-2A
 • Tertiär HPT (njursvikt)
 • BFHH
 • Litium
 • Paratyreoideacancer
 • Paraneoplasi → PTH

PTH lågt

 • Malignitet (PTHrP, osteolys)
 • Sarkoidos
 • Farmaka
 • Ökad skeletal omsättning (Graves, Paget)

Hypertyreos

Anamnes

TSH lågt, T3 & T4 normalt eller högt

Differentialdiagnoser

 • Graves sjukdom – TRAK
 • Multinodös struma – vid negativt TRAK & TPO, misstänk, gör scintigrafi
 • Subakut tyreoidit – klinisk bild
 • Hashimotos sjukdom – TPO

Handläggning

Labprover

 • TRAK
 • TPO

Om TRAK & TPO är negativa samt inte klinisk bild för Subakut tyreoidit ⇒

 1. Scintigrafi, kan påvisa multinodös struma

Högt blodsocker

Utgångspunkt: HbA1c högt

 • Ketonkroppar i blodet ⇒ DM1
 • Antikroppar ⇒ DM1
  • GAD
  • IA2
 • C-peptid
  • lågt ⇒ DM1

Undersökningar och behandlingar

Morgonkortisol

 • Om normalt – uteslut Addisons, Cushings går inte att utesluta

Tyreostatika

Komplikation – agranulocytos → neutropeni

 • Om feber ⇒ neutropen feber

Hypertyreos

 • T3 & T4 högt
 • TSH lågt
 • Graves
 • Multinodös
 • Toxiskt adenom
 • Tyreoidit
 • Faktitia – läkemedelsorsakat, levaxin, ofta pga. anorexi
 • Ökad metabolism
  • Varm, svettiga handflator
  • Stissig
 • Ökade tarmrörelser
  • Diarré
 • Beta-blockad (symtomlindrande, minskar sympaticuspåslag)
 • Tyreostatika (ffa. vid Graves)
 • Radioaktivt jod
 • Operation

Sjukdomar som orsakar hypertyreos:

Graves

Typfall

Orsaker

 • Autoimmunitet (TRAK, TSH-receptorantikropar)

Riskfaktorer

 • Ung-medelålder
 • Post-partum ca. 1 år

Symtom

 • Ögontorrhet

Fynd

 • Exoftalmus
 • Diplopi
 • Synfält (n. opticus-påverkan)

Diagnostik

 • TRAK-positiv

Behandling

 • Beta-blockad
 1. Tyreostatika
 2. ev. radioaktivt jod eller kirurgi

Kvinna med nyupptäckt Graves med graviditetsönskan

 • tyreoidektomi

Komplikationer

Multinodös struma (toxisk knölstruma?)

 • Vanligare bland äldre
 • Ofta asymtomatisk, subklinisk
 • Ibland palpabla knölar
 • Scintigrafi visar flera ’varma’ adenom

Behandling

 1. Radioaktivt jod
 2. Operation

Hypotyreos

 • Lägre metabolism
  • Viktuppgång
  • Förstoppning
  • Frusen
  • Torr hud
  • Håravfall
 • Kognitiv påverkan
  • Demensliknande
 • Infertilitet
 • TSH högt
 • T3 & T4 lågt

ev. ökat TRH (positiv feedback pga. låga TH) → stegrat prolaktin

 • Hashimotos
 • Subakut tyreoidit (De Quervains)
 • Läkemedel
  • Litium
  • Amiodarone

Komplikationer

 • Myxödemkoma – hypotyreos utan adekvat behandling (odiagnosticerad, låg compliance, utlöst av ex. infektion) →

Sjukdomar som orsakar hypotyreos:

Hashimotos sjukdom (kronisk lymfocytär tyreodit)

Typfall

Orsaker

 • Autoimmun

Riskfaktorer

 • Kvinna

Symtom

 • Hypotyreos-symtom

Status

 • Struma (förstorad tyreoidea)

Diagnostik

 1. TSH högt
 • T4 & T3 sänkt
 • TPO-ak

Behandling

 • Levaxin

Komplikationer

Subakut tyreoidit (De Quervains)

Ung-medelålders kvinna har några veckor tidigare haft infektion, först hypertyreos och senare hypotyreos.

Riskfaktorer

 • Viral infektion några veckor innan

Symtom

Akut isättande

 • Sjukdomskänsla
 • Muskelvärk
 • Subfebril

Status

 • Öm tyreoidea, lätt förstorad

Diagnostik

Kronologisk utveckling:

 1. T4 högt (akutfas, cellsönderfall) → hypertyreos, vara några veckor
 2. T4 normalt
 3. T4 lågt → hypotyreos
 • Höga infektionsparametrar – CRP, SR, LPK

Behandling

Beroende på svårhetsgrad

 1. NSAID (ipren)
 2. Kortison (prednisolon)

ev. beta-blockad (mot hypertyreos)

Komplikationer

 • Postinfektiös hypotyreos

Tyreoidit

Hyperparatyreoidism (HPT)

Stegrat PTH-värde + högt kalcium

 1. Primär
  • Adenom (75%) → lätt stegrat PTH
  • Hyperplasi (15%)
  • Cancer → kraftigt stegrade PTH (10x normalt)
  • BFHH (benign familjär hypokalciurisk hyperkalcemi)
 2. Sekundär
  • Högt fosfat

Andra labvärden

 • D-vitamin
 • tu-Ca (omsättning)
 • Fosfat

Hypoparatyreoidism

Orsaker

 • Iatrogen (vanligaste)
 • Destruktion (metastas, hemokromatos, Wilsons)
 • Magnesiumbrist
 • Hypoplasi
 • Autoimmunt (APS-1)

Binjuresjukdomar

Överproduktion


Conns syndrom, primär hyperaldosteronism

 • trötthet
 • huvudvärk
 • muskelsvaghet
 • arytmier
 • Hypertoni, svårbehandlat
 • Hypokalemi

Conn’s och Cushing’s kissar kalium.

 • Aldosteron/Renin-kvot > 35 (högt)
  • aldosteron högt
  • renin lågt

Feokromocytom, katekolaminöverskott

 • MEN 2A/B
 • Paroxysmalt adrenalinpåslag
  • huvudvärk
  • hjärtklappning
  • svettning
  • oro
 • påslag kan ske vid anestesi/operation

Blodprov

 • metanefrin/metoxi- (katekolamin-metabolit)

Cushings, glukokortikoidöverskott

 • Kortisol högt
 • Dexametason
 • Striae över mage, röda-rosa
 • Central fetma, smala armar och ben
  • svaghet i ben, svårt att gå i trappor
 • Månansikte
 • Acne
 • Deppression
 • ev. diabetes, högt blodtryck

Mb Addisons

Binjurebarkssvikt

Orsaker

Vanligast

 1. Autoimmunitet (21-hydroxylas (21 OHD), primär svikt)
 2. Utsatt kortison-behandling (tertiär svikt)
 3. Hypofyssvikt (sekundär svikt, ACTH lågt)

Riskfaktorer

Symtom

 • Trötthet, svaghet
 • Buksmärta, diarré, kräkningar
 • Feber
 • Viktnedgång
 • Hyperpigmentering (MSH högt pga. ACTH)
 • Ortostatism, lågt blodtryck
 • Hyperkalemi & hyponatremi

Diagnostik

Lågt aldosteron

 • Na lågt
 • K högt
 • ACTH högt
 • Kortisol lågt
 • Aldosteron lågt
 • DHEA lågt
 • ev. TSH stegrat
 • Synachten-test?

Behandling

 • Kortison (hydrokortison, Solu-cortef)

Om pat. med Addisons kräks (ex. matförgiftning) ⇒ in till sjukhus pga. kortison-tablett absorberas sämre.

Komplikationer

Hypofyssjukdomar

Kongenital binjurebarkshyperplasi (CAH)

Ung individ, medfött, hirsutism

Elektrolyt- och vitaminimbalanser

Hypernatremi

Hyponatremi

Hyperkalemi

Orsaker

 • Utbredd celldöd
 • Acidos
 • Njursvikt
 • Kaliumsparande diuretika (Spironolakton, eplerenon)

Symtom

 • Bradykardi
 • AV-block

EKG

https://litfl.com/wp-content/uploads/2021/04/Screen-Shot-2021-04-26-at-11.03.39-am.png

Diagnostik

Behandling

 • Calcium iv. (stabiliserar mot arytmier)
 • Insulin (skiftar K+ in i celler)
 • Dialys

Hypokalemi

normalvärde: S-Kalium 3.5-4.5 (5.0 ifall P-Kalium)

 1. 3-3.5 mmol/L: ökad arytmirisk vid AKS, digitalis, hjärtsvikt
 2. 2.5-3: svaghet, trötthet, illamående, ileusrisk
 3. < 2.5: muskelnekros, förlamning

Behandling

Vid EKG-förändringar eller Kalium < 3.0

 • Kaliuminfusion
  • ofta magnesiuminfusion (extra viktigt ifall diarré eller diuretikainducerad hypokalemi)

Hypokalcemi

Orsaker

 • Hypoparathyreoidism
 • Magnesiumbrist

Symtom

 • Kramper

Hyperkalcemi

Behandling

 • Forcerad diures

D-vitamin

Osteoporos

Behandling

Postmenopausala kvinnor eller män med hög frakturrisk:

 1. Bisfosfonater
 2. Kalktabletter
 3. Bedömning av D-vitaminbrist

Denosumab vid

 • Mycket hög frakturrisk
 • Sänkt njurfunktion
 • Kotkompression (rygg)

Tyroideacancer

Binjurecancer

 • Godartad > 4 cm opereras
 • Feokromocytom
 • Conn’s
 • Cushing’s

Binjureincidentalom → remiss till endokrinmottagning (SVF)

Hypofysen

 • LH, FSH
 • PRL
  • prolaktinom → dopamin-agonister, ev. kirurgi
 • GH, IGF-1
 • TSH
 • ACTH
 • Hypofysadenom → MR sella + ögonkonsult
  • adenom kan trycka på n. opticus
 • Hypofyssvikt – viktigt att kolla ACTH/kortisol
  • om man sätter in levaxin utan att kolla kortisol → ev. Addison

Akromegali

 • Huvudvärk
 • Röstpåverkan
 • Sömnapné
 • Diabetes sekundärt
 • Svettningar

Diabetes

Diabetes mellitus typ 1 (DM1)

Komplikationer

 • Ketoacidos
 • Nefropati

Ketoacidos

Metabol acidos med stegrade ketonkroppar. Utred när laktat inte är stegrat vid metabol acidos.

 • Nydebuterade DM1
 • SGLT2-hämmare kan orsaka ketoacidos vid DM2
 • Polyuri
 • Polydipsi
 • Trötthet
 • Illamående, kräkningar, buksmärta
  • gör alltid bukstatus, ev. kolangit
 • medvetandepåverkan
 • Glukos högt
 • B-ketoner högt

Akut behandling

 1. Vätska (1L/h)
 2. Insulin om kalium > 3,3
 3. Kalium-infusion om K < 5,2
 • När P-glukos sänkts till 12-15 mmol/L → glukosdropp
  • utan glukosdropp riskeras hjärnödem

Behandlingsmål

 • bikarbonat > 15
 • pH > 7,3
 • normaliserat BE/B-ketoner

Diabetes mellitus typ 2 (DM2)

Går ofta oupptäckt flera år innan diagnos.

Behandling

Grym powerpoint om vilka som ska ha vilken diabetesmedicin!

https://janusinfo.se/images/18.24612ac1707644e9c96937e/1582876640971/diabetes-behandlingsoversikt.png
 1. Metformin: förstahandsval
  • biverkningar såsom magont (vanligt), laktatacidos och B12-brist (ovanligt)
 • SGLT2-hämmare (Forxiga, Jardiance): minskar mortalitet i hjärt-kärlsjukdomar, bra vid hjärtsvikt, ingen risk för hypoglykemi
  • biverkningar: ketoacidos (ovanligt)
  • kissa socker, bra komplement till Metformin vid utökad behandling
 • GLP-1-analoger (Victoza, Trulicity): bra vid övervikt (minskar aptiten), bra vid njursvikt, ingen risk för hypoglykemi
  • inkretinanalog
 • DPP4-hämmare (Januvia, Trajenta): bra vid njursvikt (behöver inte dosjusteras), ges ffa. till sjuka äldre, ingen risk för hypoglykemi
  • hämmar nedbrytning av inkretiner (ex. GLP-1)
 • SU-preparat: ökar insöndring av insulin, risk för hypoglykemi, kontraindicerad vid njursvikt och övervikt
 • Akarbos: hämmar glukosspjälkning (och därmed upptag) i tarmen

Komplikationer

 • HHS

Hyperosmolar hyperglycemic state (HHS)

 • Äldre patienter (70+) med DM2
 • Glukos > 33 mmol
 • S-osmolalitet > 330
 • uteslutit ketoacidos (inte acidos, inga ketoner)
 • Långsam uppvätskning (över flera dygn) – risk för hjärnödem
 • Försiktig insulin-tillförsel
 • Risk för hjärnödem vid behandling med vätska och insulin ifall de tillförs i för snabb takt

Graviditetsdiabetes

 • 50% chans att utveckla DM2 inom 10 år

Diabetesnefropati

 • Långsamt förlopp – viktigt med screening för mikroalbumineri
 • Ingen hematuri

Diabetesneuropati

Vanligaste manifestationen är sensorisk neuropati i fötterna.

Orsak

 • Obehandlad diabetes i flera år

Komplikationer

 • Sår i foten kan svälla, då får man öppna upp det för att minska trycker på underliggande vävnad

Diabetesretinopati

Icke-proliferativa retinopatier

 1. Simplex – retinala ischemier
 2. Makulaödem
 3. Pre-proliferativ – mikroaneurysmer

Proliferativ retinopati

 1. Kärlnybildning

Diabetes insipidus

 • kissar på natten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.