Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom – talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi).

 1. Feber
 2. Nattliga symtom
 3. Viktnedgång
 4. Blödning
 5. Sväljningssvårigheter (tumör esofagus, GERD → peptiska strukturer)
 6. Hög ålder (> 45 år vid debut, ffa. cancermisstanke)

Undersökningar

Endoskopi

Läkemedel vid undersökning

 • sedering
 • analgesi
 • buscopan/glucagon

Komplikationer

 • perforation, blödning, aspiration

Kapselendoskopi

Olika typer

 • tunntarmskapsel
 • kolon-
 • bravo- (mäter pH i esofagus)
 • Crohn-

Indikationer

 • Blödning, som inte syns på gastroskopi eller koloskopi

Kontraindikationer

 • Strikturer/stenoser (förträngingar) i tarmen
  • ex. vid Mb Crohns
  • ger ileus

Gastroskopi (EGD)

Esofago-gastro-duodenoskopi

Koloskopi

ERCP

Endoskopisk retrograd cholangio-pankreatikografi

 • Undersöker gallgånger endoskopiskt (slang ner till duodenum)

Indikationer

 • Gallsten
 • Tumör i gallgångar

Komplikationer

 • pankreatit (4% drabbas)

MRCP

MR av gallgångar och -blåsa

Wilsons sjukdom (Mb)

Ung person med svårförklarad nedsatt leverfunktion och neurologiska symtom.

Orsaker

 • Ärftlighet → ökad kopparinlagring

Symtom

Uppstår ofta mellan 6-20 års ålder

 • Nedsatt leverfunktion
  • Trötthet, illamående, klåda, anemi
 • Neurologiska symtom
  • Parkinsonism
  • Minnessvårigheter, koncentrationsproblem
 • Kayser-Fleischer-ring, brun ring tangerar iris yttre
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Kayser-Fleischer_ring.jpg

Av Herbert L. Fred, MD, Hendrik A. van Dijk – http://cnx.org/content/m15007/latest/, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2746925

Diagnostik

 • Ceruloplasmin lågt
 • Leverprover stegrade (ALAT & ASAT)
 • Gentest

Behandling

 • Pencillamin, binder koppar
 • Zink, minskar upptag
 • ev. levertransplantation

Ikterus

 • ökning av bilirubin i blodet (hyperbilirubinemi)
  • bilirubin kan vara okonjugerat eller konjugerat
   • okonjugerat bilirubin kommer från hemolys
   • konjugation sker sedan i levern av UDP-glukuronyltransferas

Okonjugerad hyperbilirubinemi

Orsaker

 1. Ökad hemolys
  • malaria
  • thalassemi
  • sicklecell
 2. Defekt konjugering
  • Gilberts syndrom
  • (Crigler-Najjars sjukdom)

Diagnostik

Labprover

 • Leverstatus ua. + Okonjugerad hyperbilirubinemi
 • Hb lågt ⇒ ökad hemolys
 • Hb ua. ⇒ Gilberts

Malabsorption

Celiaki

Small intestine bacterial overgrowth (SIBO)

Riskfaktorer

 • Stenoser eller strikturer i tunntarmen

Symtom

 • Illaluktande gaser
 • Uppblåsthet
 • Periodvisa diarréer
 • Magont

Gallsaltsmalabsorption

Vid ökad produktion av gallsalter eller försämrat upptag i terminala ileum får man diarré.

Riskfaktorer

Primär

 • Genetik, FGF19

Sekundär

 • Mb Crohns
  • Ileo-cekalresektion

Symtom

 • Diarré

Diagnostik

 • SeHCAT-test
  • ev. S-7-OH-Kolestenon

Behandling

 • Gallsaltsbindande läkemedel: Kolestyramin (Questran) eller Kolestipol (Lestid)

Exokrin pankreasinsufficiens

Riskfaktorer

 • Alkoholism

Reflux och ulcus

Ulcus

I ventrikel eller duodenum

Behandling

 • PPI (esomeprazol)

Varicer

Oftast i ventrikeln eller oesophagus

Riskfaktorer

 • Alkholism?

Behandling

 • Alla med blödande varicer ska ha antibiotika-profylax
 • Glypressin vid akut blödning
 • SAG (blod) – var försiktig med att inte höja blodtrycket för mycket och därmed orsaka ny blödning
 • PPI (esomeprazol)
 • Ligering
 • Vad står PPI för? Proptonpumpshämmare

Mallory-Wiess syndrom

Orsaker

 • Blödande lesion i esofagogastriska övergången

Riskfaktorer

 • Kroniska uppstötningar/kräkningar/rapande

Symtom

Typiskt: Kräks flera gång och plötsligt blodig kräkning

Diagnostik

 • Gastroskopi

IBD

Mb Crohns

Riskfaktorer

 • Hereditet
 • Rökning förvärrar

Symtom

 • Grötig avförig
 • Buksmärtor
  • subileus/ileus (tarmstopp)

Extraintestinala

 • Aftösa munsår
 • Erytema nodusom
 • Ledvärk
 • Ögoninflammationer
 • Viktnedgång
 • Subfebrilitet
 • Trötthet

Diagnostik

Status-fynd

 • Aftösa sår i munnen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Aphtha2.jpg

Av Photographer: User:TheBlunderbuss – Eget arbete. Published under GFDL in English Wiki, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=591677

 • Ömmande resistens höger fossa (ileo-cekal inflammation)
 • Fistlar, ex. perianala
 • F-Calprotektin högt
 • Vid skov: inflammationsparametrar, höga trombocyter

Koloskopi

 • Fläckvis inflammation i tarm, aftösa sår
  • vanligt vid ileo-cekalövergång
  • granulom mikroskopiskt
  • transmural inflammation

Behandling

 • Tiopurin (Azatioprin, tablett)
 • Infliximab (iv, TNF-hämmare)
 • Ileo-cekalresektion
  • komplikationer: gallsaltsmalabsorption, B12-brist
 1. Lätt-måttligt skov → budesonid (glukokortikoid)
 2. Svårt → kortison iv., immunmodulerare (ex. TNF-hämmare), ev. kirurgi

Komplikationer

 • Strikturer
  • SIBO
 • Cancer i mag-tarmkanal

Ulcerös kolit

Riskfaktorer

 • Hereditet
 • Rökstopp (hämmas vid rökning, blossar upp vid rökstopp)
 • HLA B27 (genetik)

Symtom

 • Blod-slemmiga avföringar
 • Frekventa och lösa avföringar
 • Tenesmer (vänster fossa)
 • Trötthet (pga. anemi)

Skov

 • Börjar smygande, tilltagande besvär under några veckor till månader
 • Magont
 • Takykard
 • Feber vid svåra skov

Diagnostik

 • Tilltagande symtom i > 3 veckor
 • F-Calprotektin

Koloskopi

 • Inflammation som börjar i rektum (proktit) och ev. kontinuerlig upp i kolon

Tabell över bedömning av svårighetsgrad vid UC-skov (Truelove & Witts):

Behandling

 1. Underhållsbehandling
  • Standarddos 5-ASA: Mesalazin (Asacol, Mesasal, Mezavant, Pentasa, Salofalk)
 2. Lätt skov → full dos 5-ASA i suppositiorium
 3. Måttligt → kortikosteroider (prednisolon) + full dos 5-ASA
  • ihållande skov → immunmodulerare (TNF-hämmare, tiopurin ex. Azatioprin)
 4. Svårt → slutenvård, kortison iv., LMH pga. trombosrisk

Komplikationer

 • PSC
 • Toxisk megakolon → sepsis, peritonit
  • öm i buken vid palpation
 • Koloncancer

Mikroskopisk kolit

Samlingsbegrepp för flera sjukdomar som påverkar kolon men inte syns makroskopiskt (koloskopi). Varav de vanligaste:

 • Kollagen kolit
 • Lymfocytär kolit

Riskfaktorer

 • Kvinligt kön
 • Ålder (40+)
 • Celiaki
 • Gallsaltsmalabsorption

Symtom

 • Kroniska diarréer (utan blod)
 • Diffus buksmärta

Diagnostik

 • Biopsi kolonslemhinna

Behandling

Går ofta över av sig självt. Symtomlindring:

 • Budensonid (glukokortikoid)
 • Loperamid

Funktionella besvär

IBS

Riskfaktorer

 • Kvinnligt kön (men ganska lika fördelning)

Symtom

Ofta som mest besvär tidigt i livet (15-30 år)

 • Uppblåsthet
 • Buksmärta
 • Avföringsbesvär

Diagnostik

Diagnoskriterier enligt Rome-IV

 • Buksmärta 1 gång/vecka i 3 månader
 • Debut minst 6 månader sedan
  • buksmärta relaterad till tarmtömning, ändrar avföringsfrekvens eller -konsistens

Behandling

Farmakologisk lindring

 • Bulkmedel (effekt både vid diarré och förstoppning)
 • Loperamid mot diarré
 • Laxantia mot förstoppning
 • Buksmärta
  1. Egazil
  2. SSRI
 • Probiotika

Bra information

 • Kostråd (FODMAP)

Postinfektiös IBS (IBS-Pi)

IBS som uppstår efter infektion av mag-tarmkanal.

 • Kan vara IBS-D, -C eller mixed
 • Unga drabbas oftare
 • Antibiotikaanvändning ökar risk
 • Förstoppning, diarré, uppblåsthet, buksmärta, långa toabesök med känsla av ofullständig tarmtömning

Dyspepsi

Känslig mage. Utred med gastroskopi.

Funktionell dyspepsi

Ökad sensibilitet.

Ulkus

Riskfaktorer

 • H. pylori
 • NSAID eller ASA-behandling

Ileus

Riskfaktorer

 • Mb Crohns

Symtom

Triaden:

 1. Buksmärta
 2. Kräkningar
 3. Ändrade avföringsvanor

Subileus

Orsaker

Riskfaktorer

 • Mb Crohns

Symtom

 1. Buksmärta
 2. Sura uppstötningar
 3. Övergående

Alkoholrelaterade leversjukdomar

Alkoholinducerad leverskada (alkoholhepatit)

Riskfaktorer

 • Alkoholkonsumtion

Symtom

 • Hepatomegali

Cirros-symtom:

 • Spider neavi
 • Palmara erytem
 • Ikterus
 • Acites
 • Blödningsbenägenhet
 • Encefalopati
 • Gynekomasti

Diagnostik

 • ALAT/ASAT-kvot > 2
 • IgA stegrat (alkoholinducerad hepatit)
 • Bilirubin stegrat
 • MCV stegrat
 • Leukocytos
 • Pankreasamylas lite stegrat (kronisk pankreatit)
 • gamma-GT stegrad

Cirros:

 • Trombocytopen
 • Hypoalbuminemi
 • PK(INR) stegrat

Alkoholpåvisning:

 • PEth
 • CDT

Undersökningar

 • CT buk

Behandling

 • Vid akut alkoholabstinens:
  1. Oxazepam (Oxascand)
  2. eller diazepam (Stesolid)
 • Långsiktigt behandling mot alkoholabstinens:
  • Remiss till BCM (beroendecentrum)
  • Akamprosat (Campral) och naltrexon (Revia)
  • Baclofen
 • Levertransplantation

Komplikationer

Alkoholism

 • Wernicke-encefalopati (pga. tiaminbrist)

Farmakologisk leverpåverkan (DILI)

Paracetamol, NSAID, simvastatin, naturläkemedel

 • Paracetamol vanligaste

Paracetamol

 • Kan ge akut leversvikt

Behandling

 • Acetylcystein

Cirros

100-regeln – vid cirros kan följande värden ligga runt 100: Hb, TPK, blodtryck och puls

Leverutredning

Grundprover (där man upptäcker leverpåverkan)

 • Hb
 • CRP
 • GT
 • ALP
 • ALAT
 • ASAT
 • Bilirubin

Orsaker till stegrade leverprover (leverpåverkan)

 • Alkohol
 • Hemolys
 • Hepatit
 • Celiaki
 • Hemokromatos
 • Wilsons
 • Läkemedel (DILI) (Paracetamol, NSAID, naturläkemedel, simvastatin, …)
 • Hjärtsvikt (högersidig)
 • Alfa-1-antitrypsinbrist
 • Tyreos (hypo-/hyper-)
 • Kolangit/kolestas
 • Autoimmun hepatit (AIH)

Labprover i utökat paket (vårdcentralsutredning)

 • PK(INR)
 • Glukos
 • TSH
 • Järn, Ferritin & TIBC (Transferrinmättnad)
 • Transglutaminas-ak
 • Serumprotein-profil
  • IgG, IgM, IgA
  • Albumin
  • Alfa-1-antitrypsin
 • Antikroppar
  • AMA
  • ANA & SMA
 • Hepatit-screening
  • HAV-IgM
  • HBsAg
  • HCV-ak
 • (PEth)
 • (Ceruloplasmin)
 • (S-Paracetamol)

Komplikationer

 • Infektionskänslighet
 • Varicer (ventrikel, esofagus)
 • Trombos- och/eller blödningsbenägenhet
 • Hypoglykemi
  • Laktatstegring

Anemi

Perniciös anemi (Makrocytär B12-brist)

Orsaker

 • Atrofisk gastrit, kronisk → nedsatta parietalceller → mindre IF (intrinsic factor)
  • Autoimmun
  • H-pylori
 • Mb Crohns
  • Ileocekalresection
 • Bypass eller ventrikelresektion, Alkoholism, Celiaki

Symtom

 • Trötthet
 • Parestesier (domningar) och stickningar, ofta i fötterna
 • Neurologiska symtom, demensliknande
 • Glossit (tungsveda)

Diagnostik

 • Hb lågt
 • MCV högt (makrocytär anemi)
 • Homocystein (Hcy) högt, 2x normalvärde
 • S-B12

Gastroskopi – utreda atrofisk gastrit

Behandling

 • Peroral eller injektion B12

! Vid samtidigt folat-brist, behandla B12-bristen först, annars kan B12-brist döljas.

Primära leversjukdomar

Autoimmun hepatit (AIH)

Orsaker

Riskfaktorer

 • Kvinnor
 • Ung (<60 år, vanligast mellan 10-20 år)

Symtom

 • Trötthet
 • Ikterus

Diagnostik

Buk-status

 • Hepatomegali

Labprover

 • ALAT/ASAT stegrat, 3-10ggr normalvärde
 • IgG stegrat
 • ev. stegrat bilirubin, stegrat ALP, stegrat GT

AIH typ 1

 • ANA (ej specifikt, inte säker diagnos om isolerad)
 • SMA

AIH typ 2

 • LKM-1

Misstanke → Leverbiopsi

Behandling

 • Kortikosteroider

Primär biliär cirros/kolangit (PBC)

Asymtomatiska patienter med stegrat ALP och lätt höjda transaminaser ska ge misstanke om PBC. Testa då efter AMA (95% förekomst).

Riskfaktorer

 • Kvinligt kön

Symtom

Ofta asymtomatisk vid diagnos.

 • Trötthet
 • Klåda

Fynd

 • Hepatomegali
 • ev. splenomegali

Diagnostik

Triaden av ALP, AMA och IgM:

 • ALP & GT stegrade
  • lätt förhöjt ALAT/ASAT
 • AMA (antimitokondriella antikroppar-M2)
 • IgM stegrat

Vidare undersökning → Ultraljud lever

Behandling

 • Ursodeoxykolsyra (URSO), saktar ner förloppet till cirros
 • Kolestyramin, mot klåda
 • Levertransplantation

Primär skleroserande kolangit (PSC)

Riskfaktorer

 • IBD, ffa. ulcerös kolit
 • Män något överrepresenterade

Symtom

 • Trötthet
 • Klåda
 • Kolangit (smärta hö arcus, feber, ikterus)

Diagnostik

 • ALP stegrat, ofta 3ggr så högt, fluktuerande
  • lätt förhöjda ALAT/ASAT
 • P-ANCA?

Misstanke → Rekto-/koloskopi för ev. IBD

Undersökningar

 • Kolangiografi
 • MRCP

Behandling

 • Kolestyramin
 • Årlig uppföljning:
  • Koloskopi (dysplasi-risk)
  • MRC av lever
  • Leverprover
 • Information: vid feber, frossa eller buksmärta ⇒ akut kontakt med vården!
 • Levertransplantation

Hemokromatos

 • Mutation → Hepcidin felreglerat → höga järnnivåer (S-ferritin) → järninlagring i olika organ (ex. lever, pankreas) → på sikt cirros, diabetes, hyperpigmentering

Orsaker

 • Ärftlighet, HFE-genen (primär sjukdom)
 • Blodtransfusion x flera (ex. vid thalassemi, sekundär)

Symtom

Sällan symtom före 40 år.

 • Kronisk trötthet
 • Hepatomegali
 • Ledvärk
 • Hypogonadism

Symtomtriaden (’bronsdiabetes’, ovanlig kliniskt):

 • Cirros
 • Diabetes
 • Hyperpigmentering

Diagnostik

 • Hb högt
 • Transferrinmättnad hög (> 45%)
  • Ferritin högt
  • TIBC lågt
 • Leverprover stegrade (cirros)
 • HFE-test (genetiskt)

Behandling

 • Blodtappning (flebotomi)

Levertransplantation

Akut avstötning

 • inom 4 veckor
 • diffusa symtom, feber, förhöjda leverprover
 • behandlas med steroider, god effekt

Gallblåsan och gallgångarnas sjukdomar

Gallsten

 • Smärta under höger arcus
 • Tilltagande efter måltid, värst vid fet mat

Diagnostik

 • Ultraljud gallvägar

Akut kolecystit

Gallsten → inflammerad gallblåsa

Kolangit

Gallsten → bakteriekolonisation i gallgångarna/-blåsan

Symtom

Murphys triad:

 1. Smärta under hö arcus
 2. Ikterus
 3. Feber

Vid samtidig sepsis → Reynolds pentad:

 • Murphys triad
 • Hypotoni
 • Konfusion

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Kayser-Fleischer_ring.jpg


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.