Grundläggande bakteriologi

https://www.notion.so/Grundl-ggande-bakteriologi-34a9e207a22c48b3912b58034dd8c5c4

Bra introduktion till bakteriologi och infektion. Kom ihåg: detta är en översikt, du ska inte kunna alla bakterierna redan första veckan.

Herman

1. Bakterier, allmänt och vilka

Introduktion

Bakterie – minsta ’levande’ organismen

 • Virus är inte levande

Historiska infektionshärdar

Flest dödsfall senaste 200 åren

 1. Tuberkulos
  1. 1 miljard dödsfall (senaste 200 åren)
 2. Smallpox (smittkoppor)
 3. Malaria
 4. Pesten
 5. Influensa
  1. Spanska sjukan
 6. Kolera
 7. HIV/AIDS
  1. Dök upp sent 70-tal

2 största infektionssjukdomarna idag (senaste 10 åren)

 1. Tuberkulos
  1. >1 miljon personer per år
 2. HIV/AIDS

Corona?

Många sjukdomar har upptäckts eller uppkommit sent och har inte tillförlitlig historisk statistik. Ex. HPV.

Kronologisk historia om infektionssjukdomar

Lepra

 • 4k år före kristus
 • Gav typiskt utseende, kunde isolera dessa individer
 • Första dokumenterade sjukdomsorsakande bakterien

Tuberkulos

 • Hippocrates 460 f.kr
 • M. tubercolosis
 • Vampyrmyten
 • Stigma (begreppet)

Pesten

 • Diffust samlingsnamn
 • Yersinia pestis
  • Lungpest
  • Böldpest
 • Skovvis utigenom historien

Smittkoppor

 • 20-30% dödlighet

 • Malaria och Zikavirus (inte en del av föreläsningen)

Antibiotikaresistens

’Vilket är det största hotet [idag]?’

Svar: Antibiotikaresistens

 • Framförallt indirekta konsekvenser
  • Organtransplantation
 • Klebsiella pneumonia
  • Orsakar blodinfektion
  • Resistensspridning europa

 • Vancomycin – bakteriedödande, fungerar endast på grampositiva bakterier.

Antibiotikaresistens kommer delvis pga. att det framställs i den privata sektorn. För att få överskott i avkastningen behöver företaget sälja stora mängder av antibiotikan.

Erik Sturegård säger att internationella initiativ (utan vinstdrivande fokus) behövs.

Bakterier – grundläggande

Komponenter

 • Plasmid – ’hoppande små-DNA-snuttar som kan hoppa mellan bakterier’
 • DNA – 1 cirkulär kromosom
 • Ribosomer
 • Cellvägg
  • peptidoglykan
   • häri fäster gramfärg
    • gramnegativ har yttermembran och periplasmatiska rum i sitt skal, dessa motverkar inbindning av gramfärg i peptidoglykanet
    • grampositiva har endast ett lager peptidoglykan som skal
 • Flagell
 • Cilier
 • Yttermembran

Tre typer

 1. Runda
 2. Spiralformade
 3. Stavar

Klassificering

 1. Utseende
  • Makro och mikro
 2. Växtsätt (metabolism)
  • Aerob vs. anearob
   • Syrebehov vs. inte
 3. Genotyp
  • Används mer och mer idag
 4. Fenotyp

Gruppering

 1. Fyra huvudgrupperna
  • Grupperna
 2. Inte i ovandstående

Skillnad i gram-+ i struktur

Gram+

 • Tjockt lager peptidoglykan
  • Binder gramfärg

Gram-

 • Inner- och yttermembran
 • Tunt peptidoglykan
 • Lipopolysaccarider (LPS) längst ut
  • Orsakar immunreaktioner i kroppen som ger sjukdom

Ribosomer

Specifikt RNA

 • 16S RNA
  • Riktad antibiotika: slår ut bakterieribosomer och inte människocellribosomer

Bakteriedelning – binär fussion

Kocker

 • Strep. pyogenes
  • Delar sig i långa kedjor (30-40st)
 • Strep. pneumoniae
  • Delar sig i par (2st)
 • Staph. aureus
  • Delar sig i klasar

Energi

Aerob

 • Syre
 • Ger mkt ATP per substrat

Anearob

 • Syre-oberoende

Fermentation

 • Oberoende av syre
 • Omvandlar energirika molekyler till mindre energirika

Obligat (strikt) – Kan endast växa aerobt eller anerobt

Fakultativt – Föredrar aerobt eller anerobt, men kan tillväxa i båda tillstånd

Kliniskt behandlas vissa grupper av

Antimikrobiella medel

Två typer:

 1. Hindra uppnystning av DNA när de ska dela sig, hämmar celldelning.
  1. Kinoloner
   • hämmar DNA-gyras vid replikation
 2. Inhiberar cellväggssyntes
  1. betalaktatmantabiotika
   • pencillin
  2. glykopeptider
   • vancomycin
   • stor molekyl, fungerar endast på grampositiva
   • dålig vävnadsgenomträningen i mänskliga kroppen

Plasmider

Gener som ger antibiotikaresistens sprids via plasmider. Det är alltså antibiotikaresistenta plasmider som sprids över jordklotet och mellan bakteriearter, framförallt gramnegativa.

Bakteriofager

’Bakterievirus’

 • Virus som attackerar bakterier
 • Två typer
  1. Virulenta (lytiska) – dödar bakterie
  2. Temperata – mer symbiotiska, inkorporeras i bakteriens överlevnad

Transposition

’Förflyttning av DNA från ett ställe i genomet till ett annat.’

 • ”jumping genes”
  • korta segment av genom som hoppar slumpat, genetisk rekombination
 • Transposoner
  • större gensegment som passar in på olika platser på plasmider
  • ändarna på gensegmentet har ett IR (inverted repeats) som passar in på andra platser i genomet

Genöverföring mellan bakterier

Konjugation

’Sex-pili’ – gramnegativa (vanligast)

’Mating bridge’ – grampositiva

Viktiga bakterier

Aeroba

 • Koagulas – test för att skilja på bakterier

Gram+

 • Stafylokocker (klasar)
  • Koagulaspositiva
   • S. aureus
    • farlig, behöver behandling
  • Koagulasnegativa
   • S. epidermidis
    • Resistent
    • Sätter sig vid kroppsfrämmande, proteser, hjärtklaffar
   • S. saprophyticus
    • UTI hos unga kvinnor
     • nedre urinvägen
   • S. lugdunensis
 • Streptokocker
  • Betahemolytiska – streptolysin
   • Bryter ner blodkroppar
   • Grupp A (samt C och G)
    • Från mild till grov:
     • Lindriga, ex. rosfeber
     • Allvarliga invasiva, ’Köttätande’
   • Grupp B
    • Perinatal meningit – hjärnhinneinflammation hos nyfödda
  • Alfahemolytiska – väteperoxid
   • Delvis nedbrytning av blodkroppar
   • Pneumokocker
   • Alfastreptokocker – viridansstreptokocker
    • Munhålebakterier
  • Enterokocker (Grupp D)
   • Milda men ofta antibiotikaresistenta, svårbehandlade
  • Stavar
   • Corynebakterier
    • C. diphteriae – orsakar difteri (lungsjukdom pga. toxin från bakterien)
     • Likt koleratoxin mekanistiskt
   • Bacillus
    • Sporbildande
     • ’Ägg’ som kan leva länge tills kontakt
      • Upp till 1 000 år
    • B. anthracis – orsakar sjukdomen anthrax (mjältbrand)
   • Listeria
    • Sprids via födoämnen
    • Farligt för gravida och äldre
     • Rekommendationen att gravida inte ska äta opastöriserad mat pga. listeria

Gram-

 • Kocker
  • Neisseria
   • N. meningitidis,
    • Meningokocker
    • diplokock som ger meningit
     • ’Gräsbrandssjukdom’, frisk på morgon → risig vid lunch → död på kvällen
   • N. gonorrhoea
    • STI
  • Moraxella catarrhalis
   • Luftvägar
   • Kol-excerarbationer
 • Enterobacteriales (gramnegativa tarmbakterier) Extraintestinal infektion
  • E. coli
   • Orsakar 90% av UTI hos kvinnor
   • Sepsis
  • Proteus
   • UTI
  • Klebsiella
   • Antibiotikaresistensspridare
  Tarminfektion
  • Shigella
  • Salmonella
  • Yersinia
 • Övriga stavar
  • ”Miljö”, lever på ytor och kan plockas upp av framförallt immunsupprimerade
   • Pseudomonas, Burkholderia, Acinetobacter
   • Legionella
    • Finns i ljummet vatten
    • Fastigheter har krav på värme i varmvattnet för att hindra legionellabildning
  • ”Djur”, framförallt djurbett
   • Pasteurella, Capnocytophaga
    • Hund
   • Francisella
    • Gnagare, norra SV
  • ”Luftvägar”
   • Hemophilus, Bordetella (kikhosta)
    • Likt difteri
  • ”Mage”
   • Campylobacter (rå kyckling) Helicobacter (magsår), Vibrio

Aneroba

Gram+

 • Kocker
 • Stavar
  • Clostridium
   • Sporbildare
   • C. difficile, C. tetani (tetanus, vaccinerade), C. botulinum (farligaste toxinet, död inom timmar, växer i mat, finns lite i honung → spädbarn får inte äta honung), C. perfringens (ger kallbrand: grov gasbildning i hela kroppen, bubblor i huden, och nekros)
  • Propionebacterium acnes
   • Akne
  • Laktobaciller
   • Normalflora tarm och vagina
   • Viktigt vid förlossning till barnet

Gram-

 • Stavar
  • Tarm
   • Bacteriodes
    • Ger postoperativa abccesser
   • Prevotella
  • Luftvägar/mjukdelar
   • Fusobakterier
    • Histobild

Övriga (varken gram+ eller -)

 • Utan cellvägg
 • Spiroketer
  • Treponema – syphilis
  • Borrelia
 • Obligat intracellulära
  • Chlamydia

2. Patogenetiska mekanismer och virulensfaktorer

Begrepp

 • Kolonisation – persistens av en mikrob på viss plats (där den normalt sett inte orsakar sjukdom), ex. normalflora
 • Asymtotisk bärare (asymtot. infektion) – person som bär på sjukdomsframkallande mikrob utan att få symtom
 • Virulens / patogenicitet – mikrobs förmåga att orsaka sjukdom
 • Virulensfaktor – mikrobprodukt eller strategi som bidrar till virulens
 • Inkubationstid – den tid det tar förmikroben att övervinna värdens försvar och tillväxa till en så stor mängd så de kan orsaka symptom

Virulensfaktorer

Skadliga

 1. Exotoxin
 2. Endotoxin
 3. Cellväggskomponenter

Virulensfaktor – Funktion (kolonisation)

 • Pili/fimbrier – Vidhäftning till slemhinnor
 • Adhesin (ej pili/fimbrier) – Skapar tät kontakt med värdcell
 • Biofilmbildning – Förmåga att binda till ytor och varandra så att flerlagriga bakteriesamhällen bildas
 • Invasiner – Tvingar icke-fagocytiska celler till upptag
 • Omdirigering av aktin i värdcellen – Framtvingad fagocytos. Hjälper bakterien att röra sig inom och mellan värdceller
 • Inbindning till och inträde i M celler – utnyttjas som naturlig genomgång till underliggande vävnad
 • Rörlighet och kemotaxi – Nå slemhinnor (speciellt i områden med starkt flöde som tunntarm och urinblåsa)
 • Sekretoriskt IgA proteas – Förhindrar att bakterien fångas i mucin

Sporbildning

Examples of bacterial species that can form endospores include (Bacillus & Clostridium)

 • Bacillus cereus
 • Bacillus anthracis
 • Bacillus thuringiensis
 • Clostridium botulinum
 • Clostridium tetani
https://openstax.org/books/microbiology/pages/2-4-staining-microscopic-specimens


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.