Lungmedicin

Utredningar

Kronisk torrhosta (> 2 månader)

Anamnes

 • Dyspné
 • Hemoptys
 • B-symtom
 • TBC-exponering

Differentialdiagnoser

 • Malignitet (cancer)
 • TBC
 • Autoimmunitet
 • Sarkoidos
 • Hyperreaktivitet
 • Astma
 • KOL
 • IPF
 • Pneumokonios
 • Läkemedelsbiverkning
 • Allergisk rinit

Handläggning

 1. Spirometri + Rtg. pulm

Undersökningar och behandlingar

Thorakocentes (pleuratappning)

Skiljt från pleuradrän som används vid större mängd pleuravätska (≥ 3 cm).

 • 200 ml (min. för analys) → upp till 1 500 ml (max.)

Komplikationer

 • Re-expansion (lungödem)
 • Blödning

Pleurodes

 • Talk och mepacrin används för att skapa kraftig inflammation och därigenom ’limma ihop’ pleurabladen, vilket stoppar produktion av pleuravätska lokalt

Indikationer

 1. Malignitet
 2. ev. annan pleurit eller pneumothorax

Non-invasiv ventilation (NIV)

 • CPAP (continous positive airway pressure) – lungödem, ex. vid AKS, akut hjärtsvikt, sömnapné
 • BiPAP (bilevel positive airway pressure) – koldioxidretention (hypoventilation), ex. KOL-exacerbation

Kontraindikationer

 • pneumothorax (obehandlad)
 • oförmåga att själva rycka bort mask
  • medvetslöshet
 • aspirationsrisk
 • cirkulatoriskt instabil
 • acidos (pH < 7,25)

High flow nasal cannula (HFNC)

Optiflow

 • Sista steget innan respirator vid låg saturation

Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

 • arterioler i lungkretsloppet (syrefattigt blod på väg mot alveoler) blir stela och fibrotiska vilket ökar motståndet för höger kammare
 • -> högersidig hjärtsvikt

Hypersensitivitetspneumonit

Pleurasjukdomar (pleurit)

Generella symtom

 • Dyspné (i vila, djupandning)
 • Smärta (pleuritisk, vid inandning)
 • Hosta
 • Feber
 • B-symtom (vid malignitet)

Generella kliniska fynd

Utredning

 1. Rtg pulm
 2. CT lunga
 3. PET-CT

Pleuravätska

Hydrothorax

Orsaker

 • Ökad endotelpermeabilitet (infektion, inflammation)
 • Ökat kapillärtryck (stas, hjärtsvikt)
 • Sänkt pleuratryck (atelektas)
 • Sänkt plasmaosmos (hypoalbuminemi)
 • Försämrat lymfdränage
 • Hjärtsvikt
 • Pneumoni
 • Malignitet

Utredning

 • Rtg pulm (syns vid > 200 ml vätska)
 • Ultraljud

Behandling

 • Thorakocentes (drän)

Asbestpleurit

 • Blodtillblandad pleuravätska
 • 10-20 år efter exponering till asbest
 • Plack?

Mesotheliom

Primär pleuramalignitet

Orsaker

 • Primära

Riskfaktorer

 • Manligt kön
 • Asbest (latens 30-50 år)

Symtom

 • Smärta thorax
 • Pleuravätska-symtom

Diagnostik

 • Stora pleuraexsudat (drän)
 • PET-CT
 • Biopsi av pleura

Behandling

 • Kirurgi
 • Cytostatika

Komplikationer

Sekundär pleuramalignitet

 • Metastaser från primärcarcinom:
  1. Lunga
  2. Bröst
  3. Ovarial
  4. GI
  5. Lymfom
 • Vanligare än mesotheliom

Pleuraplack

 • Asbest-orsakad
  • exponering medför ökad risk för ex. mesotheliom
 • Ofta asymtomatiskt

Vid pleuraplack + symtom → thorakocentes för utredning:

 • pleuravätska albumin och LD
  • serum-albumin och LD
 • pleuravätska för allmän- och TB odling (infektion)
 • pleuravätska cytologi (malignitet)

Pleurainfektioner

Oftast sekundärt till pneumoni, lungabscess, bronkiektasier

Empyem

 • Pusansamling i existerande hålighet (ofta pleuran)
 • Bakteriell orsak
 • Skiljt från abscess (nytillkommen hålighet med pus)

Symtom

 • hög feber
 • andfåddhet
 • hosta
 • smärta i bröstkorgsväggen

Diagnostik

 • Pleuravätska pH < 7,2
 • Thorakocentes

Faser

 1. Exudativ (1-3 dagar)
 2. Organiserande

Fler infektioner?

Kylothorax

Lymfvätska i lungsäcken. Mjölkaktigt utseende på pleuravätska.

Pneumothorax

CPAP och sövning är kontraindicerat vid pneumothorax.

Spontanpneumothorax

Primär (PSP) – inga andra lungsjukdomar

Typfallet är en lång ung man (20-30 år), ev. rökare med spontan dyspné och ev. andningssmärta.

Riskfaktorer

 • Lång
 • Ung ålder
 • Rökning
 • Manligt kön
 • Marfans syndrom

Diagnostik

 • Rtg. pulm
 • Ultraljud

Behandling

 • < 2,5 cm luftspalt: expektans, ev. lägga in för observation
 • 2,5 cm → pleuradrän/sug

Sekundär (SPS) – samtidigt lungsjukdom

 • lägg in för observation, ev. pleuradränage

Tensionspneumothorax

Kan vara i form av en ventilpneumothorax (varje gång man andas in ökar mängden luft i pleurautrymmet).

 • Livshotande
 • Akut dräninläggning

Obstruktiva lungsjukdomar

 • CAT – skala för livskvalité hos KOL-patienter
 • mMRC – skala för dyspné
 • Spirometri →

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Riskfaktorer

 • Rökning
 • Stigande ålder

Orsaker

 • ex. Alfa-1-antitrypsinbrist, oftast rökning

Symtom

 • Andfåddhet, som långsiktigt tilltar i svårighetsgrad
  1. Ingen-lite dyspné
  2. Ansträningsutlöst
  3. Vilodyspné
 • Hosta, ev. slem

Diagnostik

Status

 • Pipig-väsande andning
 • Cyanos
 • Perifera ödem

Labprover

 • ev. lätt hypoalbuminemi (malnutrition)

Spirometri

 • FEV1 sänkt
 • FEV1/VC-kvot < 0,7

Behandling

 • Rökstopp

Farmakologisk behandling utgår från vilken grupp patienten placeras i:

A – SABA

 • lite symtom och få & lindriga exacerbationer

B – LAMA eller LABA

 • mycket symtom men få & lindriga exacerbationer

C – LAMA

 • flera eller svåra excacerbationer men lite vardagliga symtom

D – LABA + LAMA + ICS (inhalationssteroider)

 • mycket symtom och många eller svåra exacerbationer
 • Kontinuerlig uppföljning av behandling och sjukdomsprogress
  • Fysioterapeutkontakt, andningsträning
  • PEP-flöjt
  • Dietistkontakt för tillräckligt kaloriintag
 • Vaccinering mot pneumokocker och influensa

Komplikationer

 • Emfysem (apikalt)
 • Malnutrition
 • Vid syrgasbehandling: för mycket syrgas kan orsaka andningsdeppression

Akut KOL-exacerbation

Akut försämring av KOL

Orsaker

 • Luftvägsinfektioner (bakteriella)
 • Hjärtsvikt
 • Progress av KOL

Symtom

 • Som KOL men grövre än innan
  • Dyspné
  • Slem i luftvägarna
  • Purulent hosta
  • Trötthet
 • Kan behöva andas muskulärt (höjer axlarna vid inandning)

Behandling

 • Standardbehandling inkl. kombination av:
  • inhalationer (B2-stimulerare ex. salbutimol)
  • kortison (prednisolon elr. betametason)
  • antibiotika (amoxicillin, doxycyklin elr. cefotaxim)
 • syrgas, ev. NIV (BPAP) vid kolsyreretention

Vid infektion med infiltrat på Rtg. pulm:

 • kontrollröntgen 4-6 v. efteråt, leta efter döljda förändringar samt kontrollera utläkning vid infektion

Beräkna paketår

 • 1 paket om dagen i tio år = 10 paketår
 • ett halvt paket om dagen i tio år = 5 paketår

Alfa-1-antitrypsinbrist

Liknande symtom som vid KOL (ansträngningsdyspné, slemhosta och trötthet) men yngre individ (< 40 år).

 • Lungskador (obstruktiva)
 • Leverskada (stegrat ALAT/ASAT)

Diagnostik

 1. mäter a1a i blodet
 2. Pi-typning för att påvisa genvariation

Behandling

 • som vid KOL

Komplikationer

 • KOL, emfysem

Astma

Obstruktiv. Ofta ansträngningsutlöst.

 • Rökning förvärrar symtom samt hämmar effekt av inhalationer (behandling)

Symtom

 • Dyspné
 • Torrhosta (intermittent)
  • ev. nattetid
 • Rhonki vid symtom

Diagnostik

 1. Spirometri med reversibilitet
 2. PEF-kurva, pat. blåser flera gånger om dagen under en längre tid
 3. Testbehandla (ex juvantibus)
 • Metakolintest – retande substans som utlöser astma
 • ev. ansträngningsprovokation vid ansträngningsutlöst

Behandling

Behandlingstrappan

 1. Alla med astma: SABA
 2. Astmasymtom > 2 ggr/vecka ⇒ underhållsbehandling med ICS
 • Ifall man bedömer att astman påverkar patienten mycket → flytta upp ett steg
 • Symtomfri > 3 månader ⇒ ev. flytta ner ett steg
https://i.gyazo.com/8ae4c8465e0f2dedbb6400661513df88.png

https://www.lakemedelsverket.se/48d6d0/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandlingsrekommendation-astma.pdf

 • Låg compliance (50% tar inhalator som ordinerat)

Astma-exacerbation

Likt hur en KOL-patient kan exacerberas i sin sjukdom kan astman förvärras vid ex. infektion.

 • Standardpaket, kombination av:
  • extra inhalationer
  • kortison (betametason)
  • antibiotika (amoxicillin, doxycyklin elr. cefotaxim)

Allergi

IgE-medierad (mastceller) immunrespons mot allergener (proteiner).


 • Köttallergi – allergenet alfa-gal, endast fyrfota djur (ex. kyckling går bra att äta)
 • Hygienhypotesen – renligare omgivning ger mer allergi
 • Korsallergi – ex. björkpollenallergiker är också allergiska mot råa kärnfrukter och rå potatis, nötter

Orsaker

3 stora allergenerna

 • Björkträd april-maj
 • Gräs maj-augusti
 • Gråbo augusti-september

Diagnostik

 • Pricktest
 • Blodprov där man kollar sensibilisering, mot pollen (björk, gräs, gråbo), hund, katt, häst, mögel, kvalster

Behandling

 • Minimera exponering mot allergen (ex. avlägsna katt från hemmet ifall kattallergiker)

Konjunktivit

Rinit

Anafylaktisk chock, anafylaxi

Kriterier: minst två organsystem påverkade

 • hud (urtikaria)
 • lungor (ronki)
 • hjärt-kärl (chock, lågt blodtryck)

Behandling

Ges i följande prioritering

 1. Adrenalin
 2. Kortison
 3. Antihistamin

Restriktiva (interstitiella) lungsjukdomar (ILD)

 • Anamnesstiska frågor
  • MAPLES: Rökning? Allergier? Tidigare sjukdomar? Alkohol? Läkemedel?
  • Ledproblem samma tidslinje som hosta?
  • Viktnedgång, nattliga svettningar, feber?
  • Bröstsmärta?
  • Reflux?
  • Luftvägsinfektioner?
  • Exponering: asbest, kemiska ämnen, kisel?
   • bekämpningsmedel (lantbruk)
   • djur hemma? Fåglar, underlater, papegojor?
   • mögel hemma?

Spirometri → restriktivt (TLC nedsatt) ⇒

 • autoimmunitets-ak
 • mögel-antigen
 • se över läkemdel (ex. cordarone kan ge restriktivitet)
 • fåglar som husdjur?

HRCT visar antingen:

 • UIP (usual interstitial pneumonia) ⇒ säker IPF-diagnos
 • NSIP (inte säker IPF-diagnos) ⇒ biopsi, patologer, radiologer & lungläkare diskuterar vidare

Interstitiell lungsjukdom

Sarkoidos

Riskfaktorer

 • Manligt kön
 • 30-60 år
 • Hereditet (4x chans om förälder haft sarkoidos)

Symtom

 1. Tidig, smygande debut
  • Torrhosta
  • Tilltagande trötthet
  • Subfebril
 2. Avancerade
  • Viktnedgång
  • Dyspné
  • Extrapulmonella manifestationer: lupus pernio, ögonirritation, lymfadenopati, neurologiska symtom, salivkörtlar, hjärtproblem, hepato-/splenomegali
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Sarcoidosis_signs_and_symptoms.png

Diagnostik

 • Kalcium högt

Spirometri → restriktivitet (TLC, VC och DLCO sänkt)

Rtg. pulm

 • Förstorade lymfkörtlar runt lunghilus
 • Granulom

EBUS-TBNA (Endobronchial Ultrasound guided Transbronchial Needle Aspiration)

 • Cytologiskt prov från hiluslymfkörtlar → icke-nekrotiserande epiteloidcellsgranulom

Behandling

 • Prednisolon (kortison, 30mg per os)

Akut sarkoidos (Löfgrens syndrom)

Symtom

 • plöstligt insjuknande
  • erytema nodosum (knölros, ffa. kvinnor)
  • ledinflammation (ffa. män)
  • hög feber
  • torrhosta

Diagnostik

Rtg. pulm.

 • bilaterala hiluslymfom (BHL)

Behandling

 • Kortison vid systempåverkan, ex. dyspné
 • NSAID vid lindrig lokalpåverkan, ex. endsat erythema nodosum

Kronisk lungsarkoidos

Idiopatisk lungfibros (IPF)

Symtom

 • Torrhosta längre period
 • ev. andfåddhet

Diagnostik

 1. Spirometri → sänkt TLC, VC, DLCO
 2. HRCT → UIP (usual interstitial pneumonia), retikulära förändringar och bikakemönster (honeycombing)

Behandling

 1. Bromsmedicin
  • Pirfenidon (T. Esbriet 267 mg)
  • Nintedanib (K. Ofev 150 mg)
 2. Lungtransplantation

Pneumokonios (dammlunga)

Allergisk alveolit

Lungcancer

85% av lungcancer är i samband med rökning. Främst småcellig lungcancer och skivepitelscancer är associerade med rökning. Adenocarcinom är vanligast bland icke-rökare och kvinnor.

Binjurarna/njurarna är vanligaste metastasplatsen → CT bös vid lungförändring. Även skelett och hjärna vanligt.

Lungcancer ger infektionskänslighet i lungan.

Rtg. pulm-fynd som kan vara cancer skicka omgående SVF-remiss till Lungmottagning.

Utredning

 • Vid pleuravätska – cytologi
 • Vid lymfengagemang – lymfbiopsi (bronkoskopi) + EBUS

Adenocarcinom

Riskfaktorer

 • Kvinnor
 • Icke-rökare

Diagnostik

Rtg. pulm

 • Mer perifert belägna

Behandling

Utifrån stadieindelning, molekylär uppsättning och performance status

I-III

 1. Kirurgi
 2. Cytostatika

IIIB-C/IV

 • Platinumbaserad cytostatika (cisplatin, karboplatin)
 • PD-1-hämmare (immunmodulerare), pembrolizumab (Keytruda)

Mutationsspecifika behandlingar

 • EGFR eller ALK ⇒ TKI (tyrosinkinashämmare)-behandling
 • BRAF ⇒ BRAF-hämmare
 • ROS1 ⇒ crizotinib (Xalkori)

Skivepitelcancer

 • Rökning
 • Stigande ålder
 • Centralt belägna i lungan
 • Kaviteringstendens
 • Paraneoplasi: PTHrp (ger hyperkalcemi)

Diagnostik

Rtg. pulm

 • Centralt belägna

Småcellig lungcancer

Cellerna delar sig ofta och utan längre tillväxtfas och blir därmed väldigt små. Låg differentieringsgrad.

 • Paraneoplasi: ACTH (ger Cushings) eller ADH (ger SIADH, hyponatremi)

Behandling

 • Behandling sätts ofta in genast, även om patienten har försämrat allmäntillstånd
 • Kemoterapi effektiv (pga. mitos-hastigheten är hög)
  • men ofta recidiv
  • cisplatin/karboplatin + etoposid (Etopofos)

Carcinoida tumörer

 • Serotonininsöndring paraneoplastiskt, orsakar diarré

Infektioner i lungparenkymet

Tuberkulos (TB, TBC)

Symtom

 • ofta asymtomatisk
 • feber
 • sjukdomskänsla
 • viktnedgång
 • ev. hemoptys (blodig hosta)

Diagnostik

Rtg. pulm.

 • Lobulära förändringar
 • Quantiferon eller PPD-test
 • Cytologi/biopsi → icke-nekrotiserande granulom

Aspergillus

Rökning

 • Höjer Hb – mer kolmonoxid som binder irreversibelt till Hb → höjning

Sömnapné (obstruktiv)

Symtom

 • Dagtrötthet
 • Snarkningar
 • Partner som uppmärksammar andningsuppehåll under natten

Diagnostik

 • Nattlig andningsregistrering (NAR)

Behandling

 • CPAP i hemmet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *