Kärl och nerver

Centrala nervsystemet

Arteriellt blodflöde

 • arcus aortae
  • truncus brachiocephalicus dx (finns ej vänster sida, där utgår nedan direkt från arcus aortae)
   • a. subclavia
   • a. carotis communis
    • a. carotis externa
     • a. thyroidea superior
     • a. lingualis
     • a. facialis
     • a. occipitalis
     • a. maxillaris
      • a. infraorbitalis
      • a. meningea media
     • a. temporalis superficialis
    • a. carotis interna
     • a. ophthalmica
      • a. centralis retinae
   • a. vertebralis
   • a. thyroidea inferior

Truncus brachiocephalicus finns endast på höger sida.

a. cerebri anteriorMedial del av frontal- och parietallob
Motoriska och somatosensoriska cortex
a. cerebri mediaDjupa delar av hjärnan, till exempel thalamus och basala ganglier
Övrig lateral del av cortex
a. cerebri posteriorOccipitallob och inferior temporallob
Primära syncortex

Venöst blodflöde

 • vena cava superior
  • v. brachiocephalica (dextra et sinistra)
   • v. jugularis interna
    • v. facialis
  • v. subclavia
   • v. jugularis externa
    • v. jugularis anterior

Övre extremiteten

Arteriellt blodflöde

 • a. subclavia
  • a. axillaris
   • a. circumflexa humeri (anterior et posterior)
   • a. brachialis
    • a. profunda brachii
    • a. radialis
     • arcus palmaris profundus
     • aa. digitales dorsales
    • a. ulnaris
     • a. interossea communis
      • a. interossea (anterior et posterior)
     • arcus palmaris superficialis
      • aa. digitales palmares communes
       • aa. digitales palmares propriae

Venöst blodflöde

 • v. axillaris
  • v. cephalica
  • v. basilica
 • v. mediana cubiti, kommunikantkärl vid armveck mellan v. cephalica och v. basilica

Plexus brachialis, C5-T1

 • fasciculus lateralis
  • n. musculocutaneus, innerverar överarmens framsida, främst muskler för flexion i art. cubiti (m. biceps brachii, m. brachialis och m. coracobrachialis)
   • n. cutaneus antebrachii lateralis, kommer ut i armvecket och löper längs m. brachioradialis, innerverar lateral underarm
 • fasciculus posterior
  • n. thoracodorsalis, innerverar rygg (m. latissimus dorsi och m. teres major)
  • n. axillaris, innerverar axel (m. deltoideus och m. teres minor)
  • n. radialis, innerverar muskler för extension i art. cubiti, handled och fingrar
   • ramus profundus, innerverar underarmens extensorer
   • ramus superficialis, innerverar radial del av handryggen (allt förutom fingerspetsar, halva ringfinger och lillfinger)
 • fasciculus medialis
  • n. ulnaris, innerverar ulnara flexorer och handens abduktion
  • n. cutaneus brachii medialis, innerverar medial del av överarmen
  • n. cutaneus antebrachii medialis, innerverar medial del av underarmen
 • fasciculus lateralis + fasciculus medialis
  • n. medianus, innerverar underarmens flexorer och radial del av handflatan samt alla fingertoppar (förutom lillfinger)
 • C5-C7
  • n. thoracicus longus, innerverar m. serratus anterior

Nervi manus

 • n. medianus + n. ulnaris
  • nn. digitales palmares communes, innerverar palmar del av alla fingrar, förutom tummen
   • nn. digitales palmares proprii, palmara slutgrenar av nn. digitales palmares communes som förlöper parigt på varje fingers palmara/volara sida
 • n. ulnaris + ramus superficialis n. radialis
  • nn. digitales dorsales, dorsal motsvarighet till nn. digitales palmares proprii

Nedre extremiteten

Arteriellt blodflöde

 • a. iliaca communis
  • a. iliaca interna
   • a. glutea superior
   • a. obturatoria
   • a. glutea inferior
  • a. iliaca externa
   • a. femoralis
    • aa. pudendae externae
    • a. profunda femoris
     • a. circumflexa femoris (medialis et lateralis)
    • a. poplitea
     • a. tibialis anterior
      • a. dorsalis pedis
       • a. arcuata
     • a. tibialis posterior
      • a. fibularis

Venöst blodflöde

 • v. femoralis
  • v. saphena magna, dränerar medial del av låret
  • v. poplitea
   • v. saphena parva, dränerar bakre del av vaden
 • vv. communicantes, samlingsnamn för alla ytliga kommunicerande vener, såsom dem mellan v. saphena magna och v. saphena parva

Plexus lumbalis, T12-L4

 • n. iliohypogastricus, innerverar buken
 • n. ilioinguinalis, innerverar hud kring könsorgan
 • n. cutaneus femoris lateralis
 • n. genitofemoralis
 • n. obturatorius, löper medialt längs femoris tills genu och innerverar adduktorer i höftleden
 • n. femoralis, innerverar flexorer i höftled och extensorer i knäled (quadriceps, m. pectineus, m. sartorius)
  • n. saphenus, löper medialt längs hela benet

Plexus sacralis, L4-S5

 • n. gluteus superior
 • n. gluteus inferior
 • n. cutaneus femoris posterior
 • n. pudendus, innerverar anus och könsorgan
 • n. ischiadicus
  • n. tibialis, löper medialt
   • n. cutaneus surae medialis
  • n. fibularis communis, löper lateralt
   • n. cutaneus surae lateralis
    • ramus communicans fiburalis
   • n. fibularis profundus, innerverar ventralt underben
   • n. fibularis superficialis
 • n. cutaneus surae medialis + ramus communicans fibularis
  • n. suralis

Under lig. inguinale passerar först muskler (mest lateralt), sedan nerv, artär och sist ven (mest medialt) – MNAV


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.